Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Wie zijn we » Transparantie en financiële informatie

Transparantie en financiële informatie

Bezoldigingsbeleid Stichtingsbestuur en Adviescommissie Justice & Peace

De Leden van de Adviescommissie en het Stichtingsbestuur ontvangen geen bezoldiging. Een vergoeding voor feitelijk gemaakte kosten (zoals reiskosten) wordt gegeven op basis van declaraties.

In de toelichting op de jaarrekening wordt de, door de wet voorgeschreven, informatie over de hoogte en structuur van de onkosten vergoeding van individuele leden weergegeven.

Het beleid (ongewenst) gedrag medewerkers is ook van toepassing op de leden van de Adviescommissie en het Stichtingsbestuur.

Bezoldiging Directeur

De directeur ontvangt voor zijn/haar werkzaamheden een bezoldiging van Justice & Peace, die wat betreft hoogte en structuur zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden. Daarbij worden de richtlijnen van de ‘Code goed bestuur voor goede doelen’ in acht genomen. Het Stichtingsbestuur stelt de bezoldiging van de directeur vast. De belangrijkste elementen uit het contract van de directeur worden in het jaarverslag vermeld.

Justice & Peace verstrekt aan de directeur geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke. Mocht op grond van bijzondere omstandigheden hiervan worden afgeweken dan is voorafgaande toestemming van het Stichtingsbestuur vereist.

Directeursbeloning Justice & Peace Nederland

Bezoldiging medewerkers

De medewerkers ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging van Justice & Peace, die wat betreft hoogte en structuur in lijn zijn met de CAO welzijn en competitief zijn met gelijksoortige organisaties in dit werkveld.

Het actuele beleid m.b.t. het verkrijgen van financiële middelen

De fondsenwervingsstrategie richt zich op het ontwikkelen van innovatieve, toepasbare en praktische projecten die gericht zijn op het versterken van ‘change makers’ die actief zijn op lokaal niveau, zowel in Nederland als internationaal om mensenrechten hier en daar te bevorderen en te implementeren. De fondsenwervingsstrategie is bedoeld als een planningstool waarmee Justice & Peace strategische prioriteiten en een strategische richting kan bepalen om te zorgen voor een continue geldstroom. Onze strategie stelt een lange termijn actieplan vast om de specifieke fondsenwervingsdoelen te bereiken. Daarbij zorgen we ervoor dat de strategie zal evolueren naarmate de projecten van Justice & Peace zich ontwikkelen en de strategie goed blijft aansluiten op de realiteit van Justice & Peace. Het actuele fondsenwervingsbeleid streeft naar een samenwerking met diverse donoren, zowel nationaal als internationaal, die zich voor de langere termijn aan Justice & Peace verbinden.

De gehanteerde fondsenwervingsmethoden

Justice & Peace streeft naar een samenwerking met een diversiteit aan donoren. Dit kunnen institutionele donoren zijn, private fondsen of particuliere gevers. Justice & Peace werkt met diverse donoren, die over het algemeen hun fondsen verstrekken op basis van ingediende programmavoorstellen (die een nadere uitwerking zijn van het meerjarenplan) en goedgekeurde (jaar)rapportages. Onder institutionele donoren verstaat Justice & Peace een nationale of internationale instanties (Europese Commissie, Nederlandse Overheid (incl. gemeentelijke fondsen), Verenigde Naties, Wereldbank etc) die een project- of programmasubsidie verstrekt. Onder private fondsen worden vermogensfondsen of familiefondsen verstaan die thematisch werken en specifieke programmagelden uitkeren op basis van een projectvoorstel. Onder particuliere gevers worden individuen verstaan die geld, tijd en expertise willen schenken aan specifieke projectactiviteiten of programma’s van Justice & Peace middels (online) donaties, via nalatenschappen of andere transacties. Bij tijd en expertise denken we aan vrijwilligers die zich willen inzetten voor het uitvoeren en mede mogelijk maken van onze programma’s.

Justice & Peace streeft naar het opbouwen van lange termijn relaties met een divers aantal (vaste) donoren. Belangrijk hierbij voor Justice & Peace is dat er een prettig contact met de donoren is die leidt tot meedenken van de donorzijde en tot een constructieve samenwerking met uiteindelijk de feitelijke goedkeuring van vervolgfinancieringen als resultaat.

Een overzicht van gedragscodes en richtlijnen die de organisatie onderschrijft

Justice & Peace onderschrijft de volgende gedragscodes en richtlijnen:

  • Code Goed Bestuur voor Goede Doelen
  • Gedragscode medewerkers t.a.v. o.a. belangenverstrengeling, machtsmisbruik, relaties, seksueel gedrag, alcohol en drugsgebruik.
  • Diversiteitsbeleid
  • Beleid (on)gewenst gedrag incl. klachtenregeling
  • Vertrouwenspersoon
  • Klokkenluidersregeling
  • Ziekteverzuimbeleid

De klachtenprocedure

Justice & Peace beschouwt een klacht als een kans om het werk van de organisatie te verbeteren. Justice & Peace wil van klachten en hun oplossing leren. Klachten kunnen betrekking hebben op de werkwijze van Justice & Peace.

Partnerorganisaties, donoren, andere instellingen en/of individuen kunnen informatie opvragen over de wijze van klachtenafhandeling bij Justice & Peace. Klachten en het verloop van de activiteiten om de klacht op te lossen, worden vastgelegd op een Klachtenformulier. Als (de oplossing van) de klacht gevolgen heeft voor de procedures, worden deze aangepast. Elke medewerker wordt daarvan op de hoogte gesteld.

Klachtenprocedure

Alle instellingen en individuele personen (waaronder ook werknemers van Justice & Peace) kunnen een klacht indienen bij Justice & Peace. Alleen diegene die namens een partnerorganisatie of een institutionele donor de (financierings-)overeenkomst met Justice & Peace sloot (dan wel iemand die namens hem/haar optreedt) kan optreden als ‘klager’ namens de desbetreffende organisatie. Externen kunnen hun klacht indienen via e-mail (info[at]justiceandpeace.nl), telefonisch, of post. Alle klachten worden zorgvuldig behandeld.

Klachten over integriteitskwesties kunnen gestuurd worden naar integrity[at]justiceandpeace.nl. Alleen de integriteitsfunctionaris heeft toegang tot dat e-mailadres en zal de klacht onderzoeken.

Geheimhouding

De desbetreffende medewerkers van Justice & Peace hebben de beschikking over de gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. De desbetreffende medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of wanneer uit zijn/haar taak bij de uitvoering van dit beleid de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

De omvang van de reserves en fondsen

Eigen-vermogen € 253.750,00

Voorziening Deskundigheidsbevordering € 16.128,00

Het actuele beleggingsbeleid

Justice & Peace heeft geen beleggingsbeleid.